Table

 

 

GROUP A
Serial No Name Result Link
001 RITAM RAKSHIT
002 GOUTAM PARIDA
003 SANDIPAN SAMANTA
004 SARUPAM DHOL
005 ANKITA SEN
006 ANKAN GUIN
007 SWASTIK PAUL
008 AHANA DAS
009 RUPAM DAS
010 SHREYA DAS
011 SOURISH DATTA
012 SOUMYJIT ROY
013 SHREYA ADHIKARY
014 SURYA PARUI
015 AMAN KUMAR SHAW
016 RAKESH PAL
017 KUSHAL MITRA
019 ATASHI BANERJEE
020 SUDIPTO DEY
021 INDRASISH SANTRA
022 MADHUSHREE SADHUKHAN
023 SUKANYA MITRA
024 JYOTI KHATUA
025 BASTAB BISWAS
027 PURBASA BASAK